Техничко обезбедување


Обезбедување на лица и имот со технички средства и уреди по пропишани стандарди.

-Алармни системи

-Видео надзор

-Противпожарни системи