Физичко обезбедување


Обезбедување на лица и имот, обезбедување на манифестации, обезбедување на спортски натпревари од секаков тип и различни видови на институции и објекти.